Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

28.jpg

Vergoede zorg


Elk kind of jongere heeft wel eens het gevoel niet lekker in z'n vel te zitten; dit is normaal. Soms duurt het echter langer en lijken de problemen ernstiger van aard waardoor er belemmeringen optreden in het dagelijks functioneren. Het zoeken en aanvaarden van hulp en begeleiding is dan wellicht nodig.

JAde heeft met de gemeente Almere twee Raamovereenkomsten (contracten) afgesloten waarbij er sprake is van vergoede zorg.

 1. Een raamovereenkomst met betrekking tot Jeugd GGZ
 2. Een raamovereenkomst met betrekking tot 'Jeugdhulp zonder verblijf, Perceel 1'. Onder Perceel 1 valt: begeleiding individueel of in een groep, kortdurend verblijf en vervoer.

1. Jeugd GGZ

3.jpg

Vanaf januari 2015 valt de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het een en ander staat beschreven in de Jeugdwet. De GBGGZ is voor kinderen bij wie een (vermoeden van) een psychische aandoening of stoornis is vastgesteld, die niet dermate complex of ernstig is dat er specialistische zorg nodig is. Er worden in de GBGGZ verschillende zorgtrajecten aangeboden: kort, middel, intensief of chronisch. JAde biedt aan de hand van de informatie van de ouders en de (huis)arts een traject aan wat het beste lijkt te passen bij de hulpvraag van uw kind.

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg heeft u een verwijzing nodig van de huis- of kinderarts. In de verwijsbrief dienen de volgende zaken te zijn opgenomen: dat het een verwijzing betreft voor de Generalistische Basis GGZ dat er een vermoeden bestaat van een DSM stoornis, bijvoorbeeld ADHD / ADD, angst, depressie, gedragsstoornis de AGB code van de verwijzend arts De datum van verwijzing dient vóór de datum te liggen dat uw kind bij ons is aangemeld. Het is van belang dat u de originele verwijsbrief aan ons overhandigt.

ProductAantal consultenTijdseenheidMaximumtarief
Basis JGGZ Kortca. 5294 minuten€ 487,26
Basis JGGZ Middelca. 8495 minuten€ 830,23
Basis JGGZ Intensiefca. 12750 minuten€ 1301,85

Mocht de huisarts een verwijzing Basis JGGZ product chronisch afgeven, dan zal JAde de aanvraag niet in behandeling nemen en u doorverwijzen. JAde heeft op het gebied van de Jeugd GGZ een samenwerkingsverband met Adviesburo Comenius en Psymens.

2. Jeugdhulp zonder verblijf.

JAde heeft een Raamovereenkomst gericht op perceel 1: Begeleiding Individueel Basis. De begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van de Jeugdige en zijn omgeving. Het is tevens gericht op het vergroten van de draagkracht van gezinnen en het verminderen van de draaglast bij opvoed- en opgroeiproblemen.

 • het vergroten van de zelfwerkzaamheid van de Jeugdige en/of de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s);
 • het versterken van de opvoedsituatie, de ontwikkeling en de veiligheid van de Jeugdige;
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige kan (blijven) deelnemen aan het onderwijs;
 • het aanleren, verbeteren, oefenen en structureren van dagelijkse (opvoed)vaardigheden en handelingen waardoor de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) psychosociale, psychische of gedragsmatige problemen in het gezin/op school het hoofd kunnen bieden;
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige (langer) thuis kan wonen, in plaats van in een pleeggezin;
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige (langer) in het eigen (pleeg)gezin of netwerk kan wonen in plaats van in een instelling;
 • het (tijdelijk) overnemen van zorgtaken en toezicht bij tekortschietende vaardigheden en/of ontbrekende dagstructuur en/of bovengebruikelijke zorg (respijtzorg);
 • het leren toepassen van aangeleerde (gedrags)vaardigheden in verschillende situaties;
 • integratie in de samenleving en sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk, schoolgang en arbeidsparticipatie.

Ook voor de begeleiding vallend onder deze Raamovereenkomst geldt dat een verwijzing nodig is van de (huis)arts of een van de deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente (bijvoorbeeld een wijkteam, JGZ Almere) of een medisch specialist of een jeugdarts.

Afmelden afspraken

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging of het niet verschijnen op een afspraak wordt een consult in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

AGB code

Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Hiermee wordt een uniforme registratie van zorgaanbiedergegevens geboden. Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar/gemeente. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de gemeente/zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties.

De volgende codes zijn aan JAde toegekend: 17.082169 - praktijkcode rechtspersoon 94.58963 - psychologische zorgverlener(s)

Protocol klachtenprocedure

De medewerkers van JAde zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. Zij werken volgens vaste protocollen en regels. Zij verlenen aan vele kinderen en jongeren zorg. Veelal is dit tot ieders tevredenheid. Indien dit niet het geval is dan vinden wij het belangrijk dat u dit kenbaar maakt. Wij adviseren u eerst om dit in een gesprek met de uitvoerend begeleider te doen. Het is belangrijk te weten dat uw klacht vooral dient te gaan over het beroepsmatig handelen van de begeleider van uw kind. De klacht wordt gezien als een signaal om zaken te veranderen en of te verbeteren.  Mocht het gesprek niet tot een goede oplossing leiden en u komt niet tot een mondelinge overeenstemming, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevenden van de begeleider. U kunt het daarvoor bestemde formulier invullen (zie formulieren). Een van de leidinggevenden neemt direct contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek. In het gesprek kunt u uw klacht met een heldere onderbouwing van uw standpunt verwoorden.  Gezamenlijk zal naar een oplossing gezocht worden.

Onze orthopedagogen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Het NVO hanteert een eigen klachtenprocedure