Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

28.jpg

Vergoede zorg

Elk kind of jongere heeft wel eens het gevoel niet lekker in z'n vel te zitten; dit is normaal. Soms duurt het echter langer en lijken de problemen ernstiger van aard waardoor er belemmeringen optreden in het dagelijks functioneren. Het zoeken en aanvaarden van hulp en begeleiding is dan wellicht nodig.

JAde heeft met de gemeente Almere een Raamovereenkomst (contract) afgesloten waarbij er sprake is van vergoede zorg. Het betreft een raamovereenkomst met betrekking tot 'Jeugdhulp zonder verblijf, perceel 1'. 

Zorg in Natura

De begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van de Jeugdige en zijn omgeving. Het is tevens gericht op het vergroten van de draagkracht van gezinnen en het verminderen van de draaglast bij opvoed- en opgroeiproblemen.

 • het vergroten van de zelfwerkzaamheid van de Jeugdige en/of de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s);
 • het versterken van de opvoedsituatie, de ontwikkeling en de veiligheid van de Jeugdige;
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige kan (blijven) deelnemen aan het onderwijs;
 • het aanleren, verbeteren, oefenen en structureren van dagelijkse (opvoed)vaardigheden en handelingen waardoor de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) psychosociale, psychische of gedragsmatige problemen in het gezin/op school het hoofd kunnen bieden;
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige (langer) thuis kan wonen, in plaats van in een pleeggezin;
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige (langer) in het eigen (pleeg)gezin of netwerk kan wonen in plaats van in een instelling;
 • het (tijdelijk) overnemen van zorgtaken en toezicht bij tekortschietende vaardigheden en/of ontbrekende dagstructuur en/of bovengebruikelijke zorg (respijtzorg);
 • het leren toepassen van aangeleerde (gedrags)vaardigheden in verschillende situaties;
 • integratie in de samenleving en sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk, schoolgang en arbeidsparticipatie.

Voor de begeleiding vallend onder deze Raamovereenkomst geldt dat een verwijzing nodig is van de (huis)arts of een van de deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente (bijvoorbeeld een wijkteam, JGZ Almere) of een medisch specialist of een jeugdarts.

PGB

Voor persoonlijke begeleiding van uw kind ten behoeve van het ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken kunt u bij JAde terecht. Onze deskundigen zijn ervaren in het omgaan met kinderen/jongeren met verschillende problematiek en zullen, in overleg met u, uw kind op een adequate en passende manier ondersteunen. De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. De begeleiding omvat activiteiten aan kinderen en jongeren die in de dagelijkse situatie problemen ervaren door:

 • een chronische ziekte
 • een lichamelijke beperking
 • een zintuiglijke beperking
 • een verstandelijke beperking
 • psychiatrische of psychische problemen
 • psychogeriatrische problemen

AGB code

Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Hiermee wordt een uniforme registratie van zorgaanbiedergegevens geboden. Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar/gemeente. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de gemeente/zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties.

De volgende codes zijn aan JAde toegekend: 17.082169 en 41784234

Protocol klachtenprocedure

De medewerkers van JAde zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. Zij werken volgens vaste protocollen en regels. Zij verlenen aan vele kinderen en jongeren zorg. Veelal is dit tot ieders tevredenheid. Indien dit niet het geval is dan vinden wij het belangrijk dat u dit kenbaar maakt. Wij adviseren u eerst om dit in een gesprek met de uitvoerend begeleider te doen. Het is belangrijk te weten dat uw klacht vooral dient te gaan over het beroepsmatig handelen van de begeleider van uw kind. De klacht wordt gezien als een signaal om zaken te veranderen en of te verbeteren.  Mocht het gesprek niet tot een goede oplossing leiden en u komt niet tot een mondelinge overeenstemming, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevenden van de begeleider. U kunt het daarvoor bestemde formulier invullen (zie formulieren). Een van de leidinggevenden neemt direct contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek. In het gesprek kunt u uw klacht met een heldere onderbouwing van uw standpunt verwoorden.  Gezamenlijk zal naar een oplossing gezocht worden.

Onze orthopedagogen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Het NVO hanteert een eigen klachtenprocedure