Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

26.jpg

Onderzoek

U kunt uw kind aanmelden voor verschillende onderzoeken. JAde hanteert voor de afname van een intelligentieonderzoek een vast stappenplan. Dit stappenplan geldt niet voor een verkort intelligentieonderzoek waarbij alleen de uitkomst van belang is, bijvoorbeeld voor de toelating tot een Neo-klas.

Stappen plan
1. Intakegesprek met ouders en school. Indien mogelijk worden de gesprekken na elkaar gepland. Als dit niet mogelijk is dan in dezelfde week.
2. Op basis van deze voorinformatie worden onderzoeksvragen/hypothesen opgesteld (onderbouwing). Op welke vragen dient het onderzoek een antwoord te geven? Bij elke onderzoeksvraag/ hypothese wordt een voorstel voor één of meer onderzoeksinstrumenten gedaan.
3. De orthopedagoog maakt een planning voor de afname van het onderzoek en het eindgesprek. Afname intelligentieonderzoek (één dagdeel) verstrekken van de (gedrags)vragenlijsten. Interpretatie van de (gedrags)vragenlijsten. Inplannen observatie in de klassensituatie (indien noodzakelijk) + verslaglegging van de bevindingen. Verslaglegging van het intelligentieonderzoek en de bevindingen n.a.v. de overige verkregen informatie. Eindgesprek met de ouders en of de school. Het streven is om het eindgesprek uiterlijk binnen 3 weken na de intakegesprekken in te plannen.
4. Het onderzoeksverslag wordt zowel per post als digitaal verzonden. Indien ouders de aanvrager zijn van het onderzoek verstrekken zij of zelf een kopie van het verslag aan school of zij geven, middels het toestemmingsformulier, de orthopedagoog van JAde toestemming om dit voor hen te doen.

Gedragsvragenlijsten

Voor een onderzoek kan de orthopedagoog, naar aanleiding van de verkregen informatie vanuit het intakegesprek met ouders en school, de inzet van vragenlijsten nodig achten. De ingevulde vragenlijsten worden door de orthopedagoog gescoord en geïnterpreteerd. De informatie zorgt, naast de uitslag van andere gebruikte onderzoeksinstrumenten, voor een volledig beeld van de problematiek.

Intelligentieonderzoek

 • Individueel: Als uw kind leerproblemen ondervindt op school en niet de gewenste resultaten haalt, is het belangrijk om vast te stellen welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Het afnemen van een intelligentieonderzoek kan dan een verstandige keus zijn. De WISCIII NL is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. De test is geschikt voor het vaststellen van het cognitief niveau van uw kind en geeft een volledig capaciteiten profiel. Daarnaast wordt tijdens de afname van de test een goede indruk verkregen van de werkhouding van uw kind.De WISC-III omvat 13 subtests, gegroepeerd als Verbale (mondelinge) en Performale (praktische) subtests.De test wordt individueel afgenomen. De scores op de verschillende subtesten leiden niet alleen tot een intelligentiescore maar geven ook een intelligentieprofiel. Zo worden de relatief sterke en zwakke cognitieve vaardigheden zichtbaar. Er worden in totaal drie verschillende IQ's berekend: een totaal IQ (TIQ) een totaal verbaal IQ (TVIQ) en een totaal performaal IQ (TPIQ).

  Onderzoek, wiscc.JPG
 • Groepsgewijs: Indien groepsgewijs een intelligentietest wordt afgenomen, maakt JAde gebruikt van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, de laatste groep binnen het speciaal onderwijs en voor leerlingen in klas 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs van alle niveaus. De NIO is een intelligentietest die in de eerste plaats is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij een juiste keuze van het niveau van het (vervolg)onderwijs. De NIO wordt meestal op verzoek van de school afgenomen.De NIO bevat 6 onderdelen (subtests) die vragen naar inzicht op het gebied van taal, rekenen en ruimtelijk inzicht. De verschillende subtests van de NIO bestaan uit 20 tot 30 meerkeuzevragen. Als de opgaven na afloop van de test zijn nagekeken, wordt de uitslag geïnterpreteerd door een van onze orthopedagogen. Deze bespreekt de uitslag met de school en in voorkomende gevallen ook met de ouders.

  Onderzoek NIO.JPG

Psychodiagnostisch onderzoek

Als uw kind/leerling moeilijkheden ervaart op school kan aan de hand van een psychodiagnostisch onderzoek in kaart gebracht worden wat de aard is van de belemmeringen. Een psychodiagnostisch onderzoek is een psychologisch onderzoek gericht op de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind/leerling.Een onderdeel van het psychodiagnostisch onderzoek is een intelligentieonderzoek als dit nog niet eerder is afgenomen. Persoonlijke aspecten kunnen soms een negatieve invloed op het cognitieve functioneren van uw kind/leerling hebben, bijvoorbeeld: onzekerheid, overgevoeligheid, temperament, zelfbepalendheid, koppigheid, speelsheid, ontevredenheid en vermoeidheid. Dit kan via observaties, korte gesprekjes en gerichte opdrachten naar voren komen. Belangrijk voor het onderzoek is de relevante informatie die de school heeft over de ontwikkeling van uw kind/leerling. De onderzoeker observeert, naast de testsituatie, uw kind/leerling in de klassensituatie. Zij verkrijgt op deze manier informatie over het taakgedrag (bijvoorbeeld de werkhouding, taakgerichtheid, concentratie, motivatie, opnemen van instructie etc.) en of er sprake is van faalangst. Tevens wordt gekeken naar het contact tussen uw kind/leerling met andere kinderen en de leerkracht. Handelingsadviezen ten behoeve van schoolsituatie kunnen, met toestemming van ouders, worden besproken met de school. Bij basisschoolleerlingen kan, indien nodig, een aanvullend didactisch onderzoek plaatsvinden om het niveau in kaart te brengen op het gebied van spelling, taal, lezen en rekenen.

Onderzoek naar de Executieve Functies

De BRIEF gedragsvragenlijst is geschikt voor kinderen van 5 tot 18 jaar 26Executieve functies zijn de hersenfuncties die verantwoordelijk zijn voor zaken als plannen en het reguleren van emoties. Er zijn twee versies beschikbaar: een Oudervragenlijst en een Leerkrachtvragenlijst. De BRIEF geeft scores op acht klinische schalen:

 • inhibitie (moeite met remmen van bijv. impulsen)
 • cognitieve flexibiliteit
 • emotieregulatie
 • initiatief nemen
 • werkgeheugen
 • plannen en organiseren
 • ordelijkheid en netheid
 • gedragsevaluatie

Onderzoek schoolvaardigheden

Het onderzoek is geschikt voor leerlingen van de basisschool. Het onderzoek richt zich op de schooldidactisch aangeleerde kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen, (werkwoord)spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Per vakgebied kan na het onderzoek vastgesteld worden of er sprake is van een achterstand, hoe groot de achterstand is en of extra ondersteuning wenselijk is.