JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Elk kind of jongere heeft wel eens het gevoel niet lekker in z'n vel te zitten; dit is normaal. Soms duurt het echter langer en lijken de problemen ernstiger van aard waardoor er belemmeringen optreden in het dagelijks functioneren. Het zoeken en aanvaarden van hulp en begeleiding is dan wellicht nodig.

Vergoede zorg

JAde heeft met de gemeente Almere twee Raamovereenkomsten (contracten) afgesloten waarbij er sprake is van vergoede zorg.

 1. Een raamovereenkomst met betrekking tot Jeugd GGZ
 2. Een raamovereenkomst met betrekking tot Begeleiding, Behandeling en Persoonlijke Verzorging Jeugdigen.

1. Jeugd GGZ
3Vanaf januari 2015 valt de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het een en ander staat beschreven in de Jeugdwet.
De GBGGZ is voor kinderen bij wie een (vermoeden van) een psychische aandoening of stoornis is vastgesteld, die niet dermate complex of ernstig is dat er specialistische zorg nodig is.
Er worden in de GBGGZ verschillende zorgtrajecten aangeboden: kort, middel, intensief of chronisch. JAde biedt aan de hand van de informatie van de ouders en de (huis)arts een traject aan wat het beste lijkt te passen bij de hulpvraag van uw kind.
Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg heeft u een verwijzing nodig van de huis- of kinderarts.
In de verwijsbrief dienen de volgende zaken te zijn opgenomen:
dat het een verwijzing betreft voor de Generalistische Basis GGZ
dat er een vermoeden bestaat van een DSM stoornis, bijvoorbeeld ADHD / ADD, angst, depressie, gedragsstoornis
de AGB code van de verwijzend arts
De datum van verwijzing dient vóór de datum te liggen dat uw kind bij ons is aangemeld. Het is van belang dat u de originele verwijsbrief aan ons overhandigt.

Tarieven

Product Aantal consulten/
gesprekken
Tijdseenheid Maximumtarief
 Basis JGGZ Kort  ca. 5  294 minuten  € 369,51
 Basis JGGZ Middel  ca. 8  495 minuten  € 629,60
 Basis JGGZ Intensief  ca. 12  750 minuten  € 987,25

 

Mocht de huisarts een verwijzing Basis JGGZ product chronisch afgeven, dan zal JAde de aanvraag niet in behandeling nemen en u doorverwijzen.
Blijkt er na onderzoek (diagnostiek) geen sprake te zijn van een stoornis of is de problematiek te zwaar voor de basis GGZ, dan is de vergoeding € 176,-.

JAde heeft op het gebied van de Jeugd GGZ een samenwerkingsverband met Adviesburo Comenius en Psymens.

Logo Adviesburo Comenius

Wachttijden
JAde heeft voor de Basis GGZ geen wachttijden.
Indien wij gebruik maken van ons samenwerkingsverband met Adviesburo Comenius en Psymens dan gelden de door hen gehanteerde wachttijden. Voor de wachttijden verwijzen wij u door naar de desbetreffende sites.

2. Begeleiding, Behandeling en Persoonlijke Verzorging Jeugdigen
JAde heeft een Raamovereenkomst gericht op perceel 1: Begeleiding Individueel Basis.
De begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van de Jeugdige en zijn omgeving. Het is tevens gericht op het vergroten van de draagkracht van gezinnen en het verminderen van de draaglast bij opvoed- en opgroeiproblemen.

 • ondersteuning bij het praktisch uitvoeren van concrete handelingen en gedrag;
 • helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Stimuleren tot en het voorbereiden van gesprekken met instanties op het terrein van wonen, school, werk enz.;
 • bieden van praktisch hulp en ondersteuning bij het uitvoeren of oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben;
 • tijdens schooltijd bieden van praktisch hulp en ondersteuning bij het uitvoeren of oefenen van handelingen/vaardigheden die het (weer gaan) deelnemen aan het onderwijs bevorderen en het risico op schooluitval beperken;
 • begeleiding van ouders met onvoldoende draagkracht om hun kind met een beperking of psychosociale problemen adequaat op te kunnen voeden;
 • het (tijdelijk) overnemen van opvoedtaken van ouders met onvoldoende draagkracht om hun kind met een beperking of psychosociale problemen adequaat op te kunnen voeden;
 • vervoer van de Jeugdige indien medisch noodzakelijk geacht door de verwijzer.

Ook voor de begeleiding vallend onder deze Raamovereenkomst geldt dat een verwijzing/beschikking nodig is van de (huis)arts of een van de deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente (bijvoorbeeld een wijkteam) of een medisch specialist of een jeugdarts.
In de beschikking van de verwijzer ten aanzien van de begeleiding dient het volgende opgenomen te zijn:

 • Naam van de jeugdige;
 • BSN nummer;
 • adresgegevens;
 • noodzaak van begeleiding;
 • in de te zetten Functie (Begeleiding Basis Individueel);
 • vermoedelijke diagnose;
 • startdatum en einddatum van de begeleiding;
 • hoeveelheid uren/dagdelen per week gedurende de looptijd mag worden ingezet;
 • gegevens van de verwijzer waaronder de AGB code.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Vanwege ons samenwerkingsverband met ‘Dislekzie praktijk voor leerproblemen’ is er tevens sprake van vergoede zorg op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie. De hiervoor genoemde praktijk heeft op dat gebied een contract met de gemeente Almere. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het item dyslexie.

Afmelden afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging of het niet verschijnen op een afspraak wordt een consult in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

AGB code
Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd.
Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Hiermee wordt een uniforme registratie van zorgaanbiedergegevens geboden. Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar/gemeente. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de gemeente/zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties.

De volgende codes zijn aan JAde toegekend:
17.082169 - praktijkcode rechtspersoon
94.58963 - psychologische zorgverlener(s)