JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

In de dagelijkse praktijk komt het voor, dat de omgang met een leerling of klas de leerkracht tot handelingsverlegenheid brengt. Het een en ander kan aanleiding geven tot het verhelderen van de problematiek. Het observeren door een deskundige in de onderwijssituatie kan wellicht leiden tot een andere aanpak of tot het nemen van andere stappen/maatregelen.
De gesignaleerde problemen ten aanzien van de individuele leerling kunnen zich bijvoorbeeld voordoen op het gebied van gedrag, de werkhouding, taakgerichtheid en concentratie. Door de deskundige zal tevens gekeken worden naar de communicatie tussen de leerling en de leerkracht en tussen de leerling en klasgenoten.
De gesignaleerde problemen ten aanzien van de groep kunnen zich bijvoorbeeld voordoen op het gebied van klassenmanagement, interactielijnen en didactiek.
Na een observatie zal een nagesprek plaatsvinden waarbij de observatiegegevens met de leerkracht worden besproken. Zo nodig worden handelingsadviezen aangedragen en een Plan van Aanpak opgesteld.