JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

JAde kan, in samenwerking met school, een begeleidingstraject verzorgen waarbij gericht gewerkt wordt aan lees- en of spellingproblemen.

Doelgroep
Leerlingen waarvan school aangeeft dat er sprake is van lees- en/of spellingproblemen, gemeten volgens de LOVS-toetsen, zodanig, dat er vermoedens zijn van een risico op dyslectische kenmerken. Ouders onderschrijven dit. Er zijn binnen de school echter geen mogelijkheden om de leerlingen adequate remediërende instructie en begeleiding te bieden.

Duur van het traject
JAde stelt de duur van het traject, conform het Protocol, op een half jaar. Er wordt gestreefd om de begeleiding, verzorgd door JAde, één of twee keer onder schooltijd te laten plaatsvinden. Het aantal keer, dat een leerling begeleiding krijgt, is afhankelijk van het vakgebied waarop de leerling de uitval laat zien. Het is een samenwerkingstraject tussen ouders, school en JAde, waarbij het streven is de leerlingen niet teveel te belasten met activiteiten na school waarbij er van hen concentratie en inspanning verwacht wordt.

Begeleiding

Aantal begeleidingsmomenten

Spelling en lezen

2x in de week drie kwartier* . Er zal 1x aan spelling gewerkt worden en 1x aan lezen. Het kan tot de mogelijkheid behoren dat de leerling voor het lezen werk meekrijgt voor in de groep en/of thuis (dit is afhankelijk van het programma dat voor de leesbegeleiding gekozen wordt)

Spelling

1x in de week een uur of 2x in de week drie kwartier*

Lezen

1x in de week drie kwartier*. Voor het lezen krijgt de leerling werk mee voor in de groep en/of thuis.

*inclusief opstarten en afsluiten

Groepssamenstelling 
Er wordt bij de ondersteuning op het gebied van spelling gewerkt in groepjes van minimaal 4 en maximaal 6 leerlingen. Het streven is om groepjes te formeren met een even aantal leerlingen met het oog op het inzetten van coöperatieve werkvormen. Voor de begeleiding op leesgebied is de grootte van de groep minimaal 4 en maximaal 14 leerlingen. Bij minder aanmeldingen dan 4 leerlingen kan de begeleiding eveneens doorgaan. Dit is echter wel van invloed op het tarief dat door ouders betaald dient te worden. 

Locatie
De bijeenkomsten vinden op de school van de desbetreffende leerlingen plaats. School faciliteert de ruimte, zodat leerlingen niet hoeven te reizen en in de vertrouwde omgeving de begeleiding kunnen ontvangen.

Nulmeting
Bij de start van het traject zal een nulmeting plaatsvinden om na 6 maanden te kunnen constateren of er sprake is van vooruitgang of stagnatie op lees- en/of spellinggebiedDe nulmeting behelst de volgende toetsonderdelen:
- DMT (Drie-Minuten-Toets voor woordlezen)
- AVI (toets voor tekstlezen)
- PI-dictee(toets voor spelling) 
Er zal, indien mogelijk en mits recent genoeg, voor de nulmeting gebruik gemaakt worden van de AVI en DMT LOVS-gegevens van de school.

Organisatie traject

Week

Activiteit

1

nulmeting: LOVS-gegevens school
afname PI-dictee met observatie door JAde
bekijken schrijfwerk van de leerling
analyse toetsgegevens
handelingsplan opstellen

2 tot en met 11

lessen

12

tussenmeting met AVI, DMT en/of PI-dictee

13 tot en met 22

lessen

23

eindmeting met AVI, DMT en/of PI-dictee

24

evaluatiegesprek met ouders en school

 

Handelingsplan
In samenspraak met school stelt JAde een handelingsplan op voorhet begeleidingstraject. JAde bekijkt of het format dat door school gebruikt wordt, voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria.
De doelen die gesteld worden zullen hoger liggen dan de gemiddelde vaardigheidsgroei die een leerling in een half jaar doormaakt.  Het gaat er immers om dat het kind zijn achterstand inloopt.
Na week 11 zal er een tussenevaluatie worden opgesteld en aan het eind van het traject, week 24,  een eindevaluatie. 

Eindgesprek 
Aan het eind van het traject vindt er met de ouders een eindgesprek plaats, waarin de vorderingen van de leerling worden besproken.
In overleg met school wordt hiervoor een datum bepaald. 
Indien school en JAde het noodzakelijk achten, kan gevraagd worden de leerkracht of de intern begeleidster aan te laten sluiten bij het gesprek.

Materiaal
Gedurende het begeleidingstraject wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het aanwezige lesmateriaal van de school en de gehanteerde strategieën die op de school worden aangeboden. Er hoeven daarom geen materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Tarief 
Het tarief voor de lessen bedraagt bij één keer in de week begeleiding € 12,50 per week of bij twee keer begeleiding € 25,- per week.
Dit geldt eveneens voor de eerste week en week 23 en 24 (zie schema organisatie).
Er geldt geen BTW heffing op het begeleidingstraject.
De betaling voor de lessen geschiedt maandelijks achteraf per automatische incasso.

Begeleiding

Tarief

Spelling en lezen

€ 25,- per week voor 24 weken. 
Totaalbedrag: € 600,-

Spelling

€ 12,50 per week voor 24 weken
Totaalbedrag: € 300,-

Lezen

€ 12,50 per week voor 24 weken
Totaalbedrag: € 300,-

 

Afwezigheid/vakanties
Het is gewenst, dat de leerlingen bij alle lessen aanwezig zijn, zodat hij/zij optimaal kan profiteren van de gegeven lessen. Het lesgeld wordt bij afwezigheid/verzuim niet geretourneerd of in mindering gebracht bij een volgende betaling.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De vakantieweken tellen niet mee in het begeleidingstraject.

Individuele begeleiding
Ouders kunnen, indien zij hier de voorkeur aan geven, kiezen voor individuele begeleiding. Het tarief voor de individuele begeleiding bedraagt € 50,- per uur.

Brief ouders
School en JAde stellen gezamenlijk een brief op waarin uitleg over het begeleidingstraject gegeven wordt. Als ouders vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met JAde of school.