JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Bij JAde is het mogelijk dat kinderen op individuele basis begeleid worden. Dit kan in het kader van:

 

18

Zorgarrangementen (extra ondersteuningsbehoefte)
Sommige leerlingen hebben gedurende hun schoolloopbaan specifieke onderwijsbehoeften om binnen het reguliere onderwijs te kunnen functioneren.
Extra ondersteuning binnen de school kan dan gerealiseerd worden.

De leerlingbegeleiders van JAde kunnen ingezet worden om de begeleiding in de school uit te voeren. Alle leerlingbegeleiders hebben ruime ervaring in het werken met kinderen met verschillende stoornissen/handicaps en leerproblemen of –stoornissen. De inhoud van de begeleiding wordt afgestemd met de ouders, school en eventueel andere partijen die bij de leerling betrokken zijn.

 

 

 

Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied (individueel of in groepjes)
Onze begeleiders maken gebruik van COACHEE!
Kindercoaching is een effectieve manier om kinderen bewust te maken van zichzelf, van de levenslessen die op hun pad liggen en van hun eigen mogelijkheden, kwaliteiten en talenten om die levenslessen te leren.9
C oncrete en praktische werkwijze voor iedereen die met kinderen werkt
O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk
A fgestemd op de hulpvraag van het kind, de ouders en de begeleider
C ombinatie van diverse werkvormen
H oofd, hart en handen worden aangesproken
E ffectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden
E igen kwaliteiten en talenten van zowel het kind, als de ouders en de begeleider staan voorop

Al onze begeleiders hebben een licentie om te kunnen werken met COACHEE.

7

 

Didactische begeleiding

Remedial teaching houdt in het geven van professionele didactische hulp wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt.
Tevens is het van belang, dat er achterhaald wordt wat de oorzaak is van het leerprobleem en wordt er aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen.
De hulp is meestal gericht op de volgende vakgebieden: rekenen, technisch en of begrijpend lezen, spelling, en de fijne motoriek.
JAde brengt, in samenspraak met ouders en school, zo goed mogelijk de sterke en minder sterke kanten van het kind in kaart om de begeleiding naar behoefte en op maat te kunnen aanbieden.
Remedial teaching sluit aan bij het handelingsrepertoire van de groepsleerkracht.
Wat betekent het in het kort:

13- signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren
- individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes
- begeleiding op maat naar aanleiding van een hulpvraag aan de hand van een handelingsplan met vooraf opgestelde doelen
- aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem of leerstoornis om te kunnen omgaan
- ervoor zorgen dat het kind in de klas met het lesprogramma mee kan doen
- handelingsadviezen voor in de klas opstellen
- informatie geven over het begeleidingstraject richting alle betrokkenen

Pre-teaching helpt leerlingen om de aangeboden leerstof in de groep beter in zich op te nemen. Het werkt preventief en zorgt voor meer zelfvertrouwen bij de leerling.
Leerlingen maken tevens effectiever gebruik van de instructietijd.
JAde kan, naast hetgeen de school zelf aan extra ondersteuning biedt, pre-teaching verzorgen. Pre-teaching kan per individuele leerling of in groepjes plaats vinden.
JAde sluit in de begeleiding aan bij de werkwijze en gehanteerde strategieën van de school, aangezien het de lessen betreft die in de klas worden aangeboden.

 

 

Training werkgeheugen34
De training op het gebied van het werkgeheugen (zie voor meer informatie bij het item ‘Trainingen’) kan aangeboden worden als onderdeel van de individuele begeleiding van leerlingen die uitvallen op de vakken begrijpend lezen, rekenen (automatiseren) en of studievaardigheden.
Voorafgaand aan de begeleiding zal met de ouders besproken worden of de training onderdeel zal zijn van de individuele begeleiding.

Jungle-Memorylerendbrein