JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

JAde biedt twee verschillende behandeltrajecten aan:

  1. Een behandeltraject voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie waarbij sprake is van vergoede zorg
  2. Een behandeltraject voor kinderen waarbij dyslexie is geconstateerd, maar die niet vallen onder de groep ernstige, enkelvoudige dyslexie. Bij dit behandeltraject is geen sprake van vergoede zorg en dient u als ouders zelf de kosten te voldoen.

Hieronder staat beschreven hoe het behandeltraject eruit ziet voor kinderen die vallen onder de niet vergoede zorg.

Voor de vergoede zorg werkt JAde samen met ‘Dislekzie praktijk voor leerproblemen’ in Emmeloord. De (vergoede) behandelingen vinden plaats in Almere en worden uitgevoerd door de orthopedagogen van JAde.

Doelgroep
Leerlingen bij wie sprake is van een achterstand, gemeten m.b.v. de LOVS-toetsen, op lees- en/of spellinggebied en die hen beperkt in hun leerontwikkeling. Dit kunnen leerlingen zijn die:
- in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, maar niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling, omdat er geen sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie;
- lees- en/of spellingsproblemen hebben die te mild zijn om in aanmerking te komen voor een dyslexieverklaring.

Individuele begeleiding/groepsbegeleiding
De leerling kan individueel begeleid worden, maar de mogelijkheid bestaat ook om dit in een groepje tot maximaal vier leerlingen te laten plaatsvinden. Met het oog op het inzetten van coöperatieve werkvormen, wordt er gestreefd naar groepjes met een even aantal leerlingen. Het koppelen van leerlingen van verschillende scholen zou ook een optie kunnen zijn. De ouders dienen er dan voor te zorgen dat de leerlingen op de afgesproken tijd op de desbetreffende locatie zijn.

Duur van het traject
De duur van het traject is in eerste instantie 1 jaar. Verkorten van dit traject is, gezien het programma dat doorlopen moet worden, niet aan te bevelen. De leerling krijgt één keer per week begeleiding. De lessen die door JAde verzorgd worden, hebben de tijdsduur van 1 uur. Indien wenselijk kan de begeleiding verlengd worden.

Huiswerk
Een leerling met lees- en/of spellingproblemen heeft veel meer oefening nodig dan een gemiddelde leerling om een gemiddeld niveau te bereiken. Met één extra lesje per week zal dat niet lukken. Het is daarom van het grootste belang dat de ouders, én de leerling zelf, begrijpen dat er meer nodig is om de opgelopen achterstand te verkleinen en zo mogelijk in te halen. Dat, en om de kosten te drukken, is de reden dat we de ouders benoemen tot co-therapeut. Zij moeten dagelijks 20 tot 30 minuten het lezen en spellen oefenen met hun kind. De begeleider van JAde instrueert de ouders in week 0 op welke manier het oefenen dient plaats te vinden.
Aan het eind van de les wordt door de begeleider het huiswerk voor die week besproken. Voor het spellen krijgt de leerling een werkschrift dat bij de spellingscategorie hoort waarmee de leerling op dat moment aan het werk is.

Behandelplan en evaluatie
Bij de start van het traject zal de beginsituatie bepaald worden door JAde aan de hand van de volgende toets onderdelen:
- DMT (Drie-Minuten-Toets voor woordlezen)
- AVI (toets voor tekstlezen)
- PI-dictee(toets voor spelling)
Tezamen met een uitdraai van de LOVS gegevens van de school zullen aan de hand van de verkregen toets gegevens de beginsituatie worden bepaald. De beginsituatie zal worden vastgelegd in een individueel behandelplan, waarin het begeleidingstraject beschreven staat. De doelen die gesteld worden, zullen afgestemd worden op de mogelijkheden van de leerling.
Na elke tien lessen vindt er een tussentijdse evaluatie plaats met dezelfde toets onderdelen. Zo kan de voortgang en het effect van de behandeling gemeten worden. De uitkomsten hiervan worden wederom vastgelegd in het handelingsplan. Aan het eind van het behandeltraject zal er een evaluatie- /adviesgesprek met de ouders plaatsvinden. We streven ernaar om de intern begeleider van de school aanwezig te laten zijn bij het gesprek.

Organisatie traject
Een behandeljaar bestaat uit 35 weken. In principe kan op elk gewenst moment met dit begeleidingstraject begonnen worden. Dit hoeft dus niet per se aan het begin van een schooljaar. Het traject is als volgt georganiseerd:

Week Activiteit
 0  informatiegesprek met ouders i.v.m. het huiswerk
 1  toets afname i.v.m. bepaling beginsituatieanalyse toets gegevens
 bestudering schoolgegevens (uitdraai LOVS)handelingsplan opstellen
 2 tot en met 11  lessen 1t/m10
 12  toets afname i.v.m. tussenstand meting
 13 tot en met 22  lessen 11 t/m 20
 23  toets afname i.v.m. tussenstand meting
 24 tot en met 33  lessen 21 t/m 30
 34  toets afname i.v.m. eindevaluatie
 35  evaluatie-/adviesgesprek met de ouders

 

Tarief
Bij individuele begeleiding bedraagt het tarief € 50.- per keer. Bij de start van het traject wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 30,- voor materiaalkosten.Indien het mogelijk is om de begeleiding in een groepje van vier leerlingen te laten plaatsvinden, wordt een tarief van € 12,50,- per keer in rekening gebracht. Het tarief is hoger bij een groepje dat uit minder dan 4 leerlingen bestaat; dit is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Voor beide trajecten is van toepassing, dat de betaling geldt vanaf week 0. Er geldt geen BTW heffing op het begeleidingstraject. De betaling voor de lessen geschiedt maandelijks achteraf per automatische incasso.

Afwezigheid/vakanties
Het is gewenst, dat de leerling bij alle lessen aanwezig is, zodat hij/zij optimaal kan profiteren van het begeleidingstraject. Het lesgeld wordt bij afwezigheid/verzuim niet geretourneerd of in mindering gebracht bij een volgende betaling.Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.