JEUGD ADVIES- EN BEGELEIDINGSBUREAU

logo

Als er onderzoek gedaan wordt naar problemen op het gebied van rekenen, zullen wij onderscheid maken tussen twee begrippen, namelijk de begrippen rekenproblemen en rekenstoornissen. Een rekenprobleem is een leerprobleem. Als het rekenprobleem echter hardnekkig is, het leerproces stagneert en de geboden didactiek en remediëring voldoen niet meer, dan kan er sprake zijn van een leerstoornis of dyscalculie. Individueel diagnostisch onderzoek is dan gewenst om te bekijken waarom er sprake is van uitval op rekengebied en wat de mogelijkheden zijn voor specifieke hulp of behandeling.

Er gaat aan het vaststellen van dyscalculie een uitvoerig onderzoek vooraf, waarbij JAde het 'Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen' volgt.dyscalculie
- School verstrekt een zo volledig mogelijk Leerlingdossier Dyscalculie. Daarin is opgenomen: informatie over rekenproblemen, gespecialiseerde rekenhulp en de resultaten hiervan, de schoolse ontwikkeling en het huidig schools functioneren. Ouders, leerkracht en eventueel de leerling leveren een ingevulde gedragsvragenlijst in.
Een aanmelding wordt in behandeling genomen als de leerling op 3 achtereenvolgende meetmomenten E scores of D scores (V-scores) behaald heeft, er sprake is van een achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten en er gedurende minimaal 6 onderwijsmaanden structureel gespecialiseerde RT heeft plaats gevonden.
- Er vindt een intakegesprek plaats met de ouders.
- Uit het onderzoek moet blijken, dat er aan 3 onderkennende criteria voldaan wordt:
1. het criterium van ernst
2. het criterium van achterstand
3. het criterium van didactische resistentie
Er wordt onderzoek gedaan naar planningsvaardigheid, benoemsnelheid, geheugen, cognitief niveau, aandacht en concentratie. Daarnaast wordt er vanuit het intakegesprek, de gedragsvragenlijsten en de observaties tijdens het onderzoek gekeken of andere factoren verklaringen geven voor een rekenachterstand, bijvoorbeeld de woon- en leefomstandigheden, de gezinssituatie, de pedagogische omgeving (school), ook werkhouding, motivatie en faalangst kunnen een rol spelen.
Tevens wordt er bij dyscalculie onderzoek rekening gehouden met enkele veel voorkomende stoornissen: dyslexie, ADHD, (faal)angst, DCD.

Na het onderzoek zal er een verslag worden opgesteld waarin de uitslag van het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen worden beschreven. Naast het verslag zal het onderzoek in een nabespreking met ouders worden besproken. Indien er sprake is van dyscalculie zal er een verklaring worden afgegeven.

JAde kan, indien gewenst, uitvoering geven aan de behandeling.